Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny)?

Certyfikat energetyczny pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest to dokument określający jakość obiektu z punktu widzenia zużycia energii. Ze zużycia energii wynikają ponoszone koszty użytkowania budynku. Certyfikacja ma na celu powzięcie kroków w kierunku zmniejszenia wydatków na eksploatację budynków,
a w dłuższej perspektywie osiągnięcie globalnego zmniejszenia zużycia energii, a tym samym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Czy każdy budynek musi posiadać certyfikat energetyczny?

Zgodnie z obecnie obowiązującą nowelizacją ustawy Prawo Budowlane, istnieje obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla: budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi,
a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest stanowczo wymagane przez Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, gdyż zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo Budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć je do zawiadomienia
o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Powyższe wynika jednoznacznie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Wyjątek od określonej zasady wynika z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwa energetyczne nie obowiązują dla budynków :

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.